|


|


|

Kırşehir İl Özel İdare Savcılı Kiralama İhalesi

Kırşehir İl Özel İdare Savcılı Kiralama İhalesi

Konu KİRALAMA
İhale Tarihi 08/06/2023
İhale Kayıt No 11111
İhale Türü Açık
Müdürlük / Birim Kırşehir Özel İdare
İhale Durumu Sonuçlanmadı

                                                                                  İLAN                                                   

KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

 

1.             İl Encümeninin 27 Nisan 2023 tarih ve 79 Sayılı kararı gereği, Mülkiyeti İdaremize ait aşağıda İlçesi köyü, nitelikleri belirtilen taşınmazın,  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.nci maddesine göre Açık Teklif (arttırma) Usulüne göre 08 Haziran 2023 Perşembe tarihinde saat:10.00’ de kiralama ihalesi yapılacaktır.

2.             Kiralanacak taşınmazın kiralaması, aşağıda belirtilen gün ve saatte İl Özel İdaresi Encümen Toplantı salonun da yapılacaktır. İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

3.             Kiralanacak taşınmazın yıllık kira muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve ihale saati aşağıda tabloda belirtilmiştir.

4.             İsteklilerin, istenen belgeleri ihale tarihi olan 08 Haziran 2023 Perşembe tarihinde saat: 09.00’a kadar İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne veya İhale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5.             İhaleye katılabilmek için;

5.1.Dilekçe,

                5.2 Şartname

a.                5.3 İhaleye Katılacak Gerçek Kişi yada Tüzel kişinin daha önce bu tür faaliyette bulunduğuna dair, Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı Turizm işletmesi belgesine veya tesis çalıştırdığına, Cafe, restoran, otel işletme belgeleri sahip olmak (En az 5 yıl tecrübe şartı aranacaktır.)                       5.4 T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

                5.5 Kanunu İkamet Belgesi, SGK ve Vergi borcu olmadığına dair belge

                5.6 Tüzel kişi olması halinde:

                5.6.1 İlgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğinin yönetimdeki görevlileri belirten son durum gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve son bir yıl içinde alınmış Oda Sicil Kayıt Belgesi

                5.6.2 Tüzel kişiliğin imza sirküleri ve Yetki belgesi,

                5.6.3 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

                5.6.4 Köy Tüzel kişiliği adına girilecek olan ihalelerde Köy İhtiyar Heyeti kararı ile görevlendirilecek kişinin ihaleye katılması mümkündür.

                5.6.5 Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi.

                5.6.6 İl Özel İdare Müdürlüğü hesabına yatırılmış muhammen bedelin %3’ü kadar Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu (Teminatlar T.C Vakıflar Bankası Kırşehir Şubesindeki TR59 0001 5001 5800 7289 0707 67 nolu hesabına yatırılabilir).

                5.6.7 Kiralama işlemi yapılacak taşınmazın ada, parsel ve kiralama işlemi yapacak kişinin ismi dekonta yazılmış olacaktır.

6.             İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 31.nci maddesi uyarınca İta amirliğince karar tarihinden itibaren 15 gün içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

7.             İta amirliğince onaylanan ihale kararı 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 32.nci maddesi uyarınca işlem yapılıp; taşınmazın kirası ile vergi ve harçları 15 gün içerisinde İdarenin göstereceği hesaba ödenip, paranın tahsiline müteakip kira sözleşmesi ve Yer teslimi yapılacaktır.

8.             İhaleyi kazanan şahıs veya tüzel kişi ihaleden vazgeçmesi halinde yatırılan geçici teminatı gelir kaydedilecektir.

                                 

 

                           KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ LİSTESİ

CİNS

NİTELİK

Restoran

511 m2 Kapalı Alan ve 511 m2 Teras,300 m2 Açık Balkon olmak üzere toplam 600 kişi kapasiteli Toplam; 1322 m2

Ticari Bina

1 adet Cafe, 2 adet dükkân, toplamda 3 adet 135 m2 dükkân

Otopark

50 araç kapasiteli,1.500 m2

Yeşil Alan

12.107 m2

Mescit ve WC

 102 m2 Mescit ve tuvaletler,                                 42 m2 Duş-Wc, (2 Bina içerisinde 5 adet erkek WC,    5 adet bayan WC, 2 adet engelli erkek WC,  2 adet engelli bayan WC, 1 adet erkek mescid,1 adet bayan mescid, olmak üzere Toplam; 16 adet)

Plaj, Sahil Şeridi

  705 m

 

Sıra

No

İlçesi

Köyü

Ada

Parsel

Taşınmaz Alanı m²

Nitelik

 

 Yıllık Kira Muhammen Bedeli (TL)

 

% 10 Geçici Teminat Bedeli (TL)

 

İhale Tarih

ve Saati

1

Kaman

  Savcılı Büyükoba

190

12

11.233,87 m²

Turizm Sosyal Tesisleri

 

 

1.000.000,00 TL

 

 

100.000.00 TL

08 Haziran 2023 Perşembe

Saat: 10:00

                                                                                                                                                              

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    9- İhaleye telefon, telgraf ve faksla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda, postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

    10 - İstekliler istenilen belgeleri ihale tarihinde saat: 09.00 a kadar ihale Komisyonu Başkanlığına verip;  sözlü olarak pey sürebilmeleri için ihale komisyonunda hazır bulunmaları gerekmektedir İhalede pey sürme/artırma 1.000 TL dir.

    11- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

12- Kiralama ihalesine ait şartnameyi, her gün mesai saatleri içerisinde İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde görülebilir. Ayrıca http://www.kirsehirozelidare.gov.tr/  adresinden taşınmaz Kiralama İlan metnine ulaşabilirler.

                                                                                                                                                                                            İLAN OLUNUR.

DİĞER İLANLAR
 • 13 Aralık

  MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 56 ADET ARSA SATIŞI LİSTESİ

  MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 56 ADET ARSA SATIŞI LİSTESİ
  Konu Arsa Satışı
  İhale Tarihi 13/12/2023
  İhale Kayıt No 1939829
  İhale Türü Açık
  Müdürlük / Birim İmar
  İhale Durumu Sonuçlanmadı
  İHALE DETAYI
 • 20 Kasım

  MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

  MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
  Konu Arsa Satışı
  İhale Tarihi 20/11/2023
  İhale Kayıt No 1922503
  İhale Türü Açık
  Müdürlük / Birim İmar
  İhale Durumu Sonuçlanmadı
  İHALE DETAYI
 • 12 Eylül

  MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 40 ADET ARSA SATIŞI LİSTESİ

  MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 40 ADET ARSA SATIŞI LİSTESİ
  Konu Arsa Satışı
  İhale Tarihi 12/09/2023
  İhale Kayıt No 1882401
  İhale Türü Açık
  Müdürlük / Birim İmar
  İhale Durumu Sonuçlanmadı
  İHALE DETAYI
 • 08 Haziran

  Kırşehir İl Özel İdare Savcılı Kiralama İhalesi

  Kırşehir İl Özel İdare Savcılı Kiralama İhalesi
  Konu KİRALAMA
  İhale Tarihi 08/06/2023
  İhale Kayıt No 11111
  İhale Türü Açık
  Müdürlük / Birim Kırşehir Özel İdare
  İhale Durumu Sonuçlanmadı
  İHALE DETAYI
 • 17 Mayıs

  MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞİLANI

  MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞİLANI
  Konu Arsa Satışı
  İhale Tarihi 17/05/2023
  İhale Kayıt No 1821886
  İhale Türü Açık
  Müdürlük / Birim İmar
  İhale Durumu Sonuçlanmadı
  İHALE DETAYI
 • 19 Ocak

  MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ VE KİRALAMA İLANI

  MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ VE KİRALAMA İLANI
  Konu ARSA SATIŞI VE KİRALAMA İŞİ
  İhale Tarihi 19/01/2023
  İhale Kayıt No ILNO1756900
  İhale Türü AÇIK
  Müdürlük / Birim İMAR
  İhale Durumu Sonuçlanmadı
  İHALE DETAYI
 • 24 Ekim

  MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ VE KİRA İLANI 3 ADET TAŞINMAZ SATIŞ VE KİRA LİSTESİ ( İhale Tarihi 24.10.2022)

  MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ VE KİRA İLANI 3 ADET TAŞINMAZ SATIŞ VE KİRA LİSTESİ ( İhale Tarihi 24.10.2022)
  Konu MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ VE KİRA İLANI 3 ADET TAŞINMAZ SATIŞ VE KİRA LİSTESİ ( İhale Tarihi 24.10.2022)
  İhale Tarihi 24/10/2022
  İhale Kayıt No
  İhale Türü AÇIK İHALE USULÜ
  Müdürlük / Birim EMLAK
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI
 • 20 Ocak

  MUCUR BELEDİYESİ KİRALAMA VE GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

  MUCUR BELEDİYESİ KİRALAMA VE GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
  Konu Kiralama ve Gayrimenkul satış ilanı
  İhale Tarihi 20/01/2022
  İhale Kayıt No
  İhale Türü Açık
  Müdürlük / Birim Mucur Belediye Başkanlığı
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI
 • 27 Ağustos

  AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, ÇEVRE LİSANSLI TOPLAMA-AYIRMA TESİSİNE KADAR TAŞINMASI VE AYRIŞTIRILMASI İŞİ

  AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, ÇEVRE LİSANSLI TOPLAMA-AYIRMA TESİSİNE KADAR TAŞINMASI VE AYRIŞTIRILMASI İŞİ
  Konu AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, ÇEVRE LİSANSLI TOPLAMA-AYIRMA TESİSİNE KADAR TAŞINMASI VE AYRIŞTIRILMASI İŞİ
  İhale Tarihi 27/08/2021
  İhale Kayıt No
  İhale Türü AÇIK
  Müdürlük / Birim Temizlik İşleri Müdürlüğü
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI
 • 11 Aralık

  MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 4 ADET ARAÇ SATIŞINA AİT İHALE İLANI

  MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 4 ADET ARAÇ SATIŞINA AİT İHALE İLANI
  Konu MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 4 ADET ARAÇ SATIŞINA AİT İHALE İLANI
  İhale Tarihi 11/12/2020
  İhale Kayıt No
  İhale Türü MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 4 ADET ARAÇ SATIŞINA AİT İHALE İLANI
  Müdürlük / Birim Mucur Belediye Başkanlığı
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI
 • 03 Temmuz

  ŞOFOR-YÜK TAŞIMA (ESKİ HÜKÜMLÜ) DAİMİ İŞÇİ ALIMI SINAV SONUCU

  ŞOFOR-YÜK TAŞIMA (ESKİ HÜKÜMLÜ) DAİMİ İŞÇİ ALIMI SINAV SONUCU
  Konu ŞOFOR-YÜK TAŞIMA (ESKİ HÜKÜMLÜ) DAİMİ İŞÇİ ALIMI SINAV SONUCU
  İhale Tarihi 03/07/2019
  İhale Kayıt No
  İhale Türü
  Müdürlük / Birim Mucur Belediye Başkanlığı
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI
 • 27 Haziran

  ESKİ HÜKÜMLÜ DAİMİ İŞÇİ ALIMI

  ESKİ HÜKÜMLÜ DAİMİ İŞÇİ ALIMI
  Konu ESKİ HÜKÜMLÜ DAİMİ İŞÇİ ALIMI
  İhale Tarihi 27/06/2019
  İhale Kayıt No
  İhale Türü
  Müdürlük / Birim Mucur Belediye Başkanlığı
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI
 • 26 Haziran

  9 ADET TRAFİKTEN ÇEKME BELGELİ ARAÇLARIN SATIŞINA AİT İHALE

  9 ADET TRAFİKTEN ÇEKME BELGELİ ARAÇLARIN SATIŞINA AİT İHALE
  Konu
  İhale Tarihi 26/06/2020
  İhale Kayıt No
  İhale Türü Araç Satış
  Müdürlük / Birim Mucur Belediye Başkanlığı
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI
 • 12 Haziran

  KAMU İSTİHDAMI

  KAMU İSTİHDAMI
  Konu Kamu İstihdamı
  İhale Tarihi 12/06/2019
  İhale Kayıt No
  İhale Türü Kamu İstihdamı
  Müdürlük / Birim Mucur Belediye Başkanlığı
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI