|


|


|

MUCBELTEK TEKNOLOJİ GÜVENLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNİN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL ALIMLARI İÇİN SATINALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MUCBELTEK TEKNOLOJİ GÜVENLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNİN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL ALIMLARI İÇİN SATINALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MUCBELTEK TEKNOLOJİ GÜVENLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNİN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ

KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL ALIMLARI İÇİN SATINALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile istisnaya tabi tutulan mal alımları için uygulanacak olan esas ve usulleri belirlemektir.

 

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile geçici 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a)      Danışman: Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, idareden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini verenleri,

b)   Ekonomik açıdan en avantajlı teklif: Bedel, nitelik ve ihale dokümanlarında belirtilen diğer şartlar yönünden en uygun teklifi,

c)   Fiyat dışı unsurlar: Fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurları,

d)  İdare: MUCBELTEK Teknoloji Güvenlik Sanayi Ticaret Limited Şirketini,

e)  İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal alımı işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

f)    İhale dokümanı: İhale konusu mal alımı işlerinde isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

g)    İhale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

h)  İstekli: Mal alımları için teklif veren tedarikçiyi,

ı) İstekli olabilecek: İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi,

i)  Komisyonlar: Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde yer alan komisyonları,

j)   Mal: Kamu İhale Kurumu tarafından onaylanmış, MUCBELTEK Teknoloji Güvenlik Sanayi Ticaret Limited Şirketinin ana faaliyetlerine ilişkin 3 (g) istisna kapsamında kabul edilen mal alımlarını,

k)  Onaylı Tedarikçi: Tedarikçi değerlendirme süreçleri neticesinde uygun bulunan tedarikçileri,

l)  Onaylı tedarikçi listesi: Tedarikçi değerlendirme süreçlerinde başarılı olmuş tedarikçilerin isim, ticari unvan, adres, uzmanlık alanları, kapasite, yeterlik ve benzeri bilgilerinin uygun ortamda muhafaza edildiği veri tabanını,

m)  Ortak girişim: Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek mal alımlarına teklif vermek için birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturdukları iş ortaklığını,

n)   Piyasa fiyat araştırma tutanağı: Yapılan piyasa araştırmasının şekli ve araştırma sonucunda elde edilen tekliflerin yazıldığı tutanağı,

o)  Protokol: Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla yapılan sözleşmeyi,

ö) Sipariş teyidi: Sözleşme yapılmayan hallerde, ihalenin kesinleşmesini takiben, yükleniciye İdare tarafından gönderilen ve İdarenin talep ettiği mala ilişkin bilgiler ile alıma ilişkin şartları içeren ve yüklenici tarafından imzalanarak İdareye geri gönderilen yazıyı,

p)     Talep belgesi: Talep sahibi birim tarafından hazırlanan ve talep edilen mal alımının niteliklerini, niceliklerini, Kamu İhale Kurumu tarafından onaylanmış, MUCBELTEK Teknoloji Güvenlik Sanayi Ticaret Limited Şirketinin ana faaliyetlerine ilişkin 3 (g) istisna kapsamında kabul edilen mal alımlarının ana faaliyet kalemlerinden hangisine ait olduğunu, mal alımının aciliyet arz etmesi halinde ise gerekçeleri ile birlikte aciliyetini gösteren raporu içeren belgeyi,


r)  Sözleşme: Mal alımları için idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

s)  Talep sahibi birim: İhale konusu işi talep eden idare bünyesinde yer alan bütün birimleri,

ş) Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklif veren veya mal alımının yapıldığı gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimi,

t)  Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihale ve alımlarda isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

u)   Tek kaynaktan talep formu: İhtiyaçların tek kaynaktan temin edilmesinin zorunlu olması durumunda talep belgesi ekine konulacak formu,

ü) Üst ihale yetkilisi: İhale yetkilisine yetki devri yapan makamı,

v)  Yaklaşık maliyet: İhale yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere bulunan ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilen maliyeti,

y)    Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi veya doğrudan alım yöntemiyle kendisine sipariş verilen tedarikçiyi,

z)  Zeyilname: İhale dokümanı değişiklik belgesini, ifade eder.

 

Temel ilkeler

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde uyulacak temel ilkeler aşağıda belirtilmiştir:

a)  İhtiyaçların belirlenen usullerde zamanında, uygun şartlarda temin edilmesi, ihalede açıklığın, rekabetin, şeffaflığın, eşit muamelenin, güvenirliğin, gizliliğin, kamuoyu denetiminin ve kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması esastır.

b)  Yetki limitlerinin altında kalmak amacı ile mal alımları kısımlara bölünemez.

c)  Bütünlük arz eden mal alımları kısımlara bölünemez.

d)  Satın alma, kârlılık ve verimlilik esaslarına göre yapılır. Satın alma işleminde kârlılık; sadece fiyatta en ucuzun değil, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespiti ile sağlanır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; teklif edilen en düşük fiyat olabileceği gibi, işletme, bakım maliyeti, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki diğer unsurların oransal olarak dikkate alınması ile de belirlenebilir.

e)     İhale dokümanlarını oluşturan teknik, idari, özel şartnameler ile sözleşme yapılmasını gerektiren hallerde sözleşme tasarısı ve gerekli bilgi ve belgeler hazırlanmadan, satın alma ve ihale organlarınca ihale işlemleri başlatılamaz.

 

Yetkiler

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde;

a)  Genel Müdür ihale limitlerini belirlemede yetkilidir.

b)    Yaklaşık maliyet bedeli, talebin yapıldığı tarih itibariyle 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi için öngörülen güncel tutarı aşan ihaleler, bu Yönetmelik hükümleri kapsamında yapılamaz.

 

Yaklaşık maliyet

MADDE 6 – (1) Yaklaşık maliyet hesabı, Yaklaşık Maliyet Araştırma Görevlileri tarafından yapılır. Gerçek piyasa fiyatlarını yansıtmayan ve yaklaşık maliyetin hesaplanmasında hatalara sebep olabilecek fiyat bildirimleri ve proforma faturalar değerlendirmeye alınmaz.

(2)   Yaklaşık Maliyet Araştırma Görevlileri, alımın niteliğini ve piyasa koşullarını göz önünde bulundurmak suretiyle, aşağıdaki bentler çerçevesinde elde ettiği fiyatların birini, birkaçını veya tamamını kullanmak suretiyle yaklaşık maliyeti hesaplar:

a)   Piyasada alım konusu malı üreten, pazarlayan gerçek veya tüzel kişilerden kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından fiyat bildirimi veya proforma fatura isteyerek veya bunların internet sayfalarında yayımlanan fiyatları kullanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Ancak internet adresinden fiyat temin edilirken, fiyatın güncel olması, özel kampanya şartlarına haiz olmaması ve fiyatı alınan ürünün piyasada bulunduğu, üretimden kaldırılmadığı teyidinin alınması zorunludur.

b)  Alım konusu mal ile ilgili daha önceki dönemlerde İdarece alım yapılmış ise Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan uygun endeksten yararlanmak suretiyle bu alımlara ilişkin fiyatlar güncellenerek de yaklaşık maliyet hesaplanabilir. Döviz ile yapılmış olan alımlarda ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden fiyatlar güncellenerek yaklaşık maliyet hesaplanabilir.


(3)  Yaklaşık maliyetin hesaplanmasında kullanılan her tür bilgi ve belgeye hesap cetveli ekinde yer verilir ve Yaklaşık Maliyet Araştırma Görevlileri tarafından imzalanır.

(4)  İhale işlemlerine başlamadan önce, ihale onay belgesinin ekine konulmak üzere, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

 

Taleplerin bildirilmesi

MADDE 7 – (1) Mal alımları talep belgesi ile talep edilir. Talep sahibi birim hazırlayacağı yaklaşık maliyeti, teknik şartnameyi, İdari Şartnameye konulmasını istediği özel hükümleri ayrıca varsa fiyat dışı unsurları da belirterek, ödenek kalemini ve ödenek miktarını gösteren talep belgesini satın alma ve ihale organlarına gönderir.

(2)  Talep edilen mal tek kaynaktan temin edilmesi zorunlu ise; gerekçesi yazılarak tek kaynaktan talep formu doldurulup talep sahibi birimlerce imzalanarak talep belgesi ekinde satın alma ve ihale organlarına gönderilir.

(3)     Talep sahibi birimler ihtiyaçlarını, pazarlık usulü veya doğrudan teminde belirtilen durumlardan biri ile karşılanmasını talep etmeleri halinde gerekçelerini ve taleplerinin pazarlık veya doğrudan teminin hangi bendi kapsamına girdiğini belirtmek zorundadır.

 

İhale işlem dosyası

MADDE 8 (1) İhalesi yapılacak her için bir ihale işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale sürecinin bulunduğu aşamaya göre Elektronik Kamu Alımları Platformu çıktıları dâhil aşağıdaki belgeler yer alır:

a)  Ekinde yaklaşık maliyet hesap cetveli bulunan ihale onay belgesi ve bütçe tertibinde yer alan ödenek tutarı,

b)   Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde; fiyat dışı unsurlara, bu unsurların parasal değerlerine veya nispi ağırlıklarına ve hesaplama yöntemine yönelik düzenlemenin gerekçelerinin yer aldığı açıklama belgesi,

c)  İhale dokümanı ile düzenlenmiş ise zeyilname ve yapılmış ise açıklamalar, ç) İhale ilanı veya ihaleye davet mektupları,

d)   Şikâyet başvuruları ile bu başvurular üzerine idarece alınan kararlar ve bunların bildirimine ilişkin belgeler (idareye şikâyet başvurusu olması halinde),

e)  İstekliler tarafından sunulan teklifler,

f)  İhale komisyonu tutanak ve kararları,

g)  İhale süreci ile ilgili diğer belgeler.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Komisyonlar ve Çalışma Esasları

 

Komisyonlar

MADDE 9 – (1) Komisyonlar aşağıda belirtilmiştir:

a)   İhale Komisyonu: İhale yetkilisinin görevlendireceği bir personelin başkanlığında, en az beş asıl üye ve asılların bulunmadığı hâllerde çağrılmak üzere beş yedek üyeden teşekkül eder. Ayrıca ihale komisyonu üyelerinin toplam sayısının tek sayıda olması  esasına  uygun  olarak,  lüzum  görüldüğünde Satınalma Birimlerinin önerisi ve ihale yetkilisinin onayı ile idare içinden veya dışından üyeler de ihale komisyonuna dâhil edilebilir. İdarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması hâlinde, diğer idarelerden veya kamu kurumu niteliğine sahip meslek odalarından ihale komisyonuna üye alınabilir.

b)   İhtisas Komisyonu: Mal alımları işinde, ihale komisyonu başkanının yazılı önerisi ve ihale yetkilisinin onayı ile ihtiyaç halinde oluşturulur. İstişari mahiyette çalışma yapar. İhtisas komisyonunun değerlendirme esnasında ihtiyaç duyabileceği ve ihaleye iştirak eden isteklilerin tekliflerinin esasını değiştirmeyecek ek bilgi ve açıklamalar Satınalma Birimi vasıtasıyla istenir.

(2) İhale yetkilisi komisyon üyesi olamaz.


İhale komisyonunun çalışma esasları ve görevleri

MADDE 10 – (1) İhale komisyonu üyelerince talep edilmesi durumunda gerekli incelemeyi yapmalarını  sağlamak  amacıyla  ihale  işlem  dosyası,  ilan   veya   davet   yapıldığı   tarihten   itibaren Satınalma Birimi tarafından ihale komisyonu üyelerinin incelemesine açılır.

(2)  İhale komisyonu eksiksiz toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

(3)  İhale komisyonu tekliflerin idari, teknik ve ticari yönlerden ihale dokümanlarına uygunluğunu inceler ve değerlendirir. En uygun teklif için karar  alır  ve  alınan  kararın  tatbiki  için  ihale  dosyasını Satınalma Birimine gönderir.

(4)   İhale sürecindeki bütün değerlendirmeler İhale Komisyonu tarafından gerektiğinde ihtisas komisyonlarından, ilgili birimlerden veya diğer idarelerden Satınalma Birimi vasıtasıyla yazılı görüş alınarak yapılır.

(5)       İhale komisyonu, ihaleye iştirak eden isteklilerin tekliflerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi safhasında tekliflerinin esasını değiştirmemek kaydıyla isteklilerden tamamlayıcı bilgi ve belgeleri Satınalma Birimi vasıtasıyla isteyebilir.

(6)   İhale komisyonu, ihaleye iştirak eden isteklilerin tekliflerinin ana hatlarını, ihale bedelini, şartlarını belirten bir tutanak düzenler. İhale komisyonunun kararlarında;

a)  Karar tarihi, numarası ve dosya numarası,

b)  Talepte bulunan ünitenin adı,

c)  Sipariş konusu mal cinsi,

ç) Teklif veren istekliler ve fiyatları,

d)  Teklifin şartnamelere uygunluğu,

e)  Birim fiyatı,

f)  Seçilen isteklinin adı ve diğerlerine tercih nedeni,

g)  Tek teklif üzerinden ihale kararı veriliyorsa bunun, değilse dikkate alınmayan diğer tekliflerin varsa sebep ve gerekçelerinin açıklanması,

h)  Varsa diğer açıklama ve düşünceler, yer alır.

(7)  İhale komisyonu kararları ihale yetkilisince onaylanır veya gerekçesi belirtilmek suretiyle iptal edilir. İhale; ihale yetkilisince kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

(8)  İhale Komisyonunun sekretarya görevi Satın alma birimince yerine getirilir. Satınalma Birimi;

a)  Satınalma ve ihale komisyonu gündemini tespit ederek üyelere duyurmak,

b)  Komisyonun toplanmasını sağlamak,

c)  Teklif zarflarından çıkan geçici teminat ile diğer evrakın noksan ve/veya usulüne uygun olup olmadığının ihale komisyonunca kontrolünü müteakip, tespit edilen hususları tutanağa geçirmek,

ç) Komisyon yazışmalarını yapmak,

d)     İhale komisyonu üyelerince istenmesi durumunda, ihale dosyasını, Satınalma birimine bildirildiği tarihten itibaren gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak üzere, ihale komisyonu üyelerine açmak,

e)  Tutulan tutanakları ve komisyon kararlarını hazırlayıp üyelere imzalatmak,

f)  Gizliliğin korunması için gerekli tüm tedbirleri almak, ile görevlidir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhaleye Katılım Kuralları

 

İhaleye katılımda yeterlik kuralları

MADDE 11 – (1) İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir.

a)  Ekonomik ve malî yeterliğin belirlenmesi için;

1)  Bankalardan temin edilecek isteklinin malî durumu ile ilgili belgeler,

2)   İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri,


3)  İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler.

b)  Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

1)  İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler,

2)  İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal alımları için son beş yıl içinde, kamu veya özel sektörde İdarece belirlenecek oranda gerçekleştirdiği veya denetlediği, İdarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler,

3)   İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler,

4)   İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler,

5)  İhale konusu mal alımlarında isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler,

6)    İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen  tesis,  makine,  teçhizat  ve  diğer ekipmana ilişkin belgeler,

7)   İstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler,

8)  İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar,

9)  Teknolojik ürün deneyim belgesi,

10)  Yerli malı belgesi,

11)  Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları,

12)  Teknik Şartname maddelerine tek tek cevap verilmesi.

(2) İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin isteneceği, yeterlik değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, ihale dokümanında belirtilir.

 

İhaleye katılamayacak olanlar

MADDE 12 – (1) 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilenler ihalelere katılamazlar.

(2) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler, ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

 

Teknik şartnameler

MADDE 13 – (1) İhale konusu mal alımlarının her türlü özelliğini belirten teknik şartnamelerin idarece hazırlanması esastır. Ancak, mal alımlarının özelliği nedeniyle idarece hazırlanmasının mümkün olmadığı ihale yetkilisi tarafından onaylanmak kaydıyla, teknik şartnameler bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

(2)  Teknik şartnameler:

a)  İhtiyaç konusu alımın bütün özelliklerini, teknik kriterlerini, varsa kod numarası ile ulusal ve uluslararası standartları ve normları kapsayacak,

b)  Verimliliği ve fonksiyonelliği sağlayacak teknik kriterleri içerecek,

c)  Rekabeti engellemeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak, şekilde hazırlanır.

(3)  Teknik şartnamelerde varsa ulusal veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli marka, model, patent, menşei kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmez. Ancak, ulusal veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka ve model belirtilebilir. Ayrıca, idarenin yüklenici ile yaptığı sözleşme kapsamında yapmayı taahhüt ettiği işler için yüklenici tarafından belli bir marka ve model talebinin yapıldığı durumlarda ve tasarım projelerindeki teknik şartnamelerde marka ve model belirtilebilir.

(4)  Teknik şartnamelerde idari, hukuki ve benzeri teknik olmayan hükümlere yer verilmez.

(5)  İdare; uyguladığı teknik projelerden kaynaklanan zorunluluk nedeniyle veya ihale konusu işin tek kaynaktan karşılanacak olması nedeniyle veya seri üretime konu olmayan araştırma ve geliştirmeye ilişkin projeler için ihale onay belgesinde belirtilmek suretiyle teknik şartname hazırlanmaksızın alım yapabilir.


(6)       Özel  imalat  süreci  gerektiren  mal   alımlarında,   yüklenici   tarafından   öncelikle   malın prototipinin idareye sunulmasına ve bu prototipin kabulünden sonra üretiminin yapılmasına yönelik teknik şartnamede düzenleme yapılabilir.

 

Tip ihale dokümanlarının hazırlanması

MADDE 14 – (1) Tip ihale dokümanları taslakları, mevcut idari, ticari, mali ve hukuki mevzuat doğrultusunda ve daha önce yapılmış uygulamalar çerçevesinde elde edilen deneyimler ve teknik şartlar göz önünde bulundurularak satınalma birimi tarafından hazırlanır. (2) Satınalma birimi tip ihale dokümanları taslaklarını hazırlarken idare bünyesinde yer alan ilgili birimlerin ve uzmanların bilgi ve görüşünü talep edebilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhale Süreci

Uygulanacak ihale usulleri

MADDE 15 – (1) İdare tarafından bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihaleler;

a)  Açık ihale usulü,

b)  Pazarlık usulü,

Usullerinden biri uygulanarak yapılır.

 

Açık ihale usulü

MADDE 16 – (1) Bütün isteklilerin teklif verebileceği usuldür. Açık ihale usulünde, ihale duyurusu ilan yoluyla yapılır. İlanlar, idarenin öngördüğü şekil ve şartlarda, ulusal, yerel basın kanalları ile İdarenin uygun gördüğü duyuru ve ilan panolarında ayrıca idarenin internet sayfası üzerinden de yapılabilir.

(2) İstekliler, şartnamede belirtilen esaslara uygun olarak tekliflerini hazırlayıp kapalı zarf içinde, son teklif verme tarih ve saatine kadar belirtilen adrese ulaşacak şekilde posta ile gönderirler veya elden teslim ederler. Postadaki gecikmelerden idare sorumlu değildir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmez ve açılmayarak ilgili firma veya firmalara iade edilir.

 

Pazarlık usulü

MADDE 17 (1) Aşağıda belirtilen hallerde açık ihale usulüne başvurulmaksızın Pazarlık usulü ile ihale yapılabilecektir.

a)  Açık ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda ihalenin bağlanamaması,

b)   Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi anî ve beklenilmeyen olayların, savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların veya idare tarafından önceden öngörülmeyen ihtiyaçların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması,

c)    İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması,

ç) İhale konusu mal alımlarının özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi,

d)     Malın özelliği veya önemi itibarıyla gerekli kalitenin sağlanabilmesini teminen Onaylı Tedarikçi Belgesine sahip firmalardan yapılacak alımlar,

e)   İhale konusu mal alımlarının özellik ve niteliklerinden dolayı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun Ek 16’ıncı maddesi gereği kar paylaşım modeli ile yerine getirilmesinin şart olması halinde,

(1)  Bu madde kapsamında EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) ve bu konuya yönelik mal alım ihaleleri gerçekleştirilebilecektir. Bu madde kapsamında yapılacak alımlar 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun Ek 16’ıncı maddesi esasları dayanak alınarak yapılacaktır.

(2)     Bu madde kapsamında yapılacak ihalelerde idare tarafından belirlenen yatırım tutarı sözleşme bedeli olarak kabul edilecektir. Yasal yükümlükler ve gerekli vergiler bu bedel esas alınarak yüklenici tarafından ödenecektir.

(3)     Belirlenen bu bedel ihale şartnamesinde yazılarak isteklilerin geçici teminat ve kesin teminat tutarlarının bu bedel esas alınarak ödenmesi istenilecektir.

(4)   İstekli tarafından ihaleye katılım aşamasında yürürlükte bulunan 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 47nci maddesinde yer alan kırmızı ışık ihale için belirlenen ceza bedeli ile aynı kanunun 50nci maddesinde yer alan (a), (b) ve (c) fıkralarında yer alan bedelin hız sınırları ihlali için tespit edilen tutarlar üzerinden en düşük teklif verme esasına göre en avantajlı teklif sahibi belirlenecektir.


(5)  Sözleşme süresi 10 ila 15 yıl arasında idare tarafından belirlenen sürede olacaktır.

(6)   Madde kapsamında gerekli tüm mal alımları montajları dahil olmak üzere yüklenici tarafından yapılacaktır.

(7)  Madde kapsamında yapılan mal alımlarına ilişkin ödeme sözleşme süresi boyunca aylık olarak kesilen ceza tutarları esas alınarak teklif edilen bedel üzerinden yüklenici firmaya ödenecektir.

(8)     Teklif bedeli ve ödeme tutarları, sözleşme süresi boyunca her sene ilgili kanunda yer alan ceza bedellerinin yeniden değerleme oranı kadar güncellenmesi ile ödeme yapılacaktır. Ödemeler Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ilgili ayın hakedişinin idare hesaplarına geçmesine müteakip 5 gün içerisinde yüklenici firma hesaplarına yapılacaktır.

f)  4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen ve Kamu İhale Kurumu tarafından her yıl güncellenen parasal tutara kadar olan mal alımı,

(2)  Bu madde kapsamında yapılacak ihalelerde onaylı tedarikçi listesi içinden veya dışından en az üç istekli veya tedarikçi, ilan yapılmaksızın davet edilir. Üç istekli veya tedarikçinin davet edilmesinin mümkün olmadığı hallerde gerekçesi belirtilmek üzere daha az sayıda istekli veya tedarikçi de ilan yapılmaksızın davet edilebilir. Pazarlık yöntemiyle ihaleye davet edilen istekliler ile tedarikçilerden ihale yetkilisinin onayı alınarak geçici teminat mektubu istenmeyebilir.

(3)    İsteklilerden, ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre ilk tekliflerini kapalı zarf içerisinde vermeleri istenir. İhale gün ve saatinde alınan teklifler, varsa katılımcılar huzurunda açılır ve aynı gün komisyon huzurunda firmalardan ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere, ihale kararına esas olacak son fiyat tekliflerini yazılı olarak vermeleri istenir. Bu durumda, ihale günü hazır bulunmayan isteklilerin verdiği ilk teklifler son teklifleri sayılarak ihale süreci tamamlanabileceği gibi teknik veya idari yönden ayrıca inceleme gerektiren hallerde ise ikinci ve son tekliflerin alınması daha sonra İdarenin belirleyeceği gün ve saatte de yapılabilir. Bu durumda, ihaleye teklif veren bütün firmalara bildirimde bulunulur ve isteklilerden son tekliflerini belirtilen gün ve saate kadar kapalı zarf içerisinde sunmaları istenir. Ekonomik açıdan en uygun teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

(4)   Bu usulde, geçici ve kesin teminat alınıp alınmaması, sözleşme yapılıp yapılmaması, ihale yetkilisinin onayına bağlıdır. İsteklilere gönderilecek ihaleye davet yazısı ile ihale sonuç bildirimleri posta ile veya faks ile de yapılabilir.

 

Doğrudan temin

MADDE 18 (1) Aşağıda belirtilen hallerde, ihtiyaçların temini için ilan yapılmaksızın doğrudan temin usulüne başvurulur.

a)  İdarenin yurtiçi veya yurtdışı firmalarla ortak üretim, işbirliği gibi nitelikte, yazılı sözleşmeye dayanan işlerinde, standardizasyonun ve kalitenin sağlanabilmesi, sözleşme ile yüklenen yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için belli bir marka veya modelli malın alınmasının zorunlu olduğu hallerde, temini gereken mal alımının sadece belli gerçek veya tüzel kişi/kişilerden temin edilmesi zorunluluğunun bulunması,

b)  İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi veya sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması,

c)  İhalesi yapılana kadar temininde zaman kaybı bakımından İdareye zarar verebilecek nitelikte olup, ihale süreci tamamlanıncaya kadar İdarenin ihtiyacını karşılayacak kadar kısmı için temin edilecek malı,

ç) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan malın, ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden veya imalatçısı/yetkili satıcısından alınması,

d)   Onarım veya imalat süreçlerinde meydana gelen ani ve beklenmeyen arızaları gidermek ve sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik acil olarak temin edilmesi gereken her türlü teçhizat, araç, gereç alımları,

e)    İdarenin, yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen ve Kamu İhale Kurumu tarafından her yıl güncellenen, büyükşehir belediye sınırları dâhilinde bulunan idarelere tanınan yetki tutarına kadar olan ihtiyaçları,

f) 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun EK 16 numaralı maddesine istinaden karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amaçlarına hizmet etmek üzere kurulmuş veya kurulacak elektronik sistemlerin Emniyet Genel Müdürlüğünce trafik ihlallerinin tespiti amacıyla kullanılması için gerekli olan mal alımları,

(2)  Doğrudan alım taleplerinde doğrudan alıma ilişkin gerekçeli raporun, talep belgesi ile birlikte ihale yetkilisine gönderilmesi esastır.


(3)  Bu maddeye göre yapılacak mal alımlarında, firmalara, İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılamak üzere teklifini hazırlaması için yeterli süre tanınarak, teklif istenir, teknik şartlar ve fiyat üzerinde de görüşmeler yapılarak ihtiyaçlar temin edilir. Teklif isteme dahil olmak üzere firmalarla yapılacak her türlü yazışmalar, posta ile yapılabileceği gibi faks veya elektronik posta ile de yapılabilir.

(4)  Sözleşme yapılmayan hallerde, ihalenin kesinleşmesini takiben, yükleniciye İdare tarafından, idarenin talep ettiği mala ilişkin bilgiler ile alıma ilişkin şartları içeren sipariş yazısı gönderilir ve yüklenici tarafından imzalanarak sipariş teyidi olarak idareye iade edilir.

(5)  Birinci fıkra kapsamda yapılacak mal alımlarında, ihale komisyonu kurulması, karar alınması, teminat alınması, sözleşme yapılma zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir. Yapılan piyasa araştırmasının şekli ve araştırma sonucunda elde edilen teklifler piyasa fiyat araştırma tutanağına yazılır ve tutanak alımı araştırmayı yapmaya yetkilendirilenler tarafından imzalanarak dosyasına konur.

(6)   Bu madde kapsamında yapılacak alımlarda, malın niteliği ile teslim süresi dikkate alınarak ihtiyaç olması halinde sözleşme yapılabilir ve teminat alınabilir.

 

İhtiyaçların kamu kurum ve kuruluşlarından karşılanması

MADDE 19 – (1) İhale yetkilisinin onayı ile genel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, özel kanunlarla kurulmuş kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar, bağımsız bütçeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bu kuruluşların sermayesindeki kamu payı %50’yi aşan ve en büyük hissedarı kamu kuruluşu olan her çeşit kuruluş, müessese ve ortaklıkların sahip oldukları veya ürettikleri mal, kıymet takdiri yapılmak sureti ile başka firmalardan teklif istenmeksizin, doğrudan bu kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilebilir, sözleşme/protokol yapılabilir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarından yapılan alımlarda teminat şartı aranmaz.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İhalenin İlanı ve İhale Dokümanı Verilmesi İhale ilanlarında bulunması zorunlu hususlar

MADDE 21 – (1) İhale ilanlarında bulunması zorunlu hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a)  İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

b)  İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı.

c)  Mal alımı ihalelerinde teslim veya kurulum yeri. ç) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi.

d)  Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.

e)  Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.

f)  İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı, mal alımında Kamu İhale Kurumu ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı. (Yerli istekliler ve yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmasında 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi kapsamında yer alan düzenlemeler esas alınır.)

g)   İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı. ğ) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı.

h)  Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği. ı) Teklif ve sözleşme türü.

i)  Geçici ve kesin teminat istenip istenmeyeceği.

j)  Tekliflerin geçerlilik süresi.

k)  İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği.

l)    İdarenin, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunları hükümlerine tabi olmadığı.

 

İhale ilan süreleri ve kuralları

MADDE 22 – (1) İlan sürelerinin hesaplanmasında ilanın yayımlandığı gün dikkate alınır, ihale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz. İlanın yapılmasına kadar geçecek süre de göz önüne alınarak, ilanı yayımlayacak yerlere yeterli süre öncesinden ilan metinleri gönderilir.

(2)  İlan yapılması halinde, ilan süresi on takvim gününden az olamaz.

(3)   İlanlar, uluslararası, ulusal ve yerel gazetelerin birisinde, ayrıca İdarenin internet adresinde ihale duyurusu yapılabilir.


(4)  Ulusal ve/veya yerel gazete ilanları, Basın İlan Kurumu aracılığı ile yapılır.

 

İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

MADDE 23 – (1) İdare, ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ve gerekli gördüğü diğer hallerde ihaleyi saatinden önce iptal edebilir.

(2)  Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ihale dokümanı satın alan isteklilere tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

(3)    İhalenin iptal edilmesi durumunda iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

 

İhale dokümanının kapsamı ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar

MADDE 24 – (1) İhale dokümanında isteklilere talimatları da içeren idari şartname ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, teknik resimler, sözleşme tasarısı, varsa açıklamalar ile zeyilname ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur.

(2) İdari şartnamede ihale konusuna göre aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a)  İşin adı, niteliği, türü ve miktarı.

b)  İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

c)  İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği.

ç) Teklif fiyatının hangi para cinsinden verileceği, fiyat farkı öngörülecekse fiyat farkının hangi usullere göre belirleneceği.

d)  İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.

e)  İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri.

f)  Tekliflerin geçerlilik süresi.

g)    İhale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, alternatif teklif verilip verilemeyeceği, verilebilecekse alternatif tekliflerin nasıl değerlendirileceği.

ğ) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangilerinin teklif fiyatına dahil olacağı.

h)  Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken usul ve esaslar. ı) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken usul ve

esaslar.

i)   İdarenin, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanuna tâbi olmadığı.

j)  Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ilişkin şartlar.

k)  İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu.

l)  Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu.

m)  İhale konusu işin teslim şartları ve gecikmesi halinde alınacak cezalar.

n)  Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı.

o)  Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartlar ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek artışları ile iş eksikliği durumunda karşılıklı yükümlülükleri.

ö) Denetim, muayene, geçici ve kesin kabuller ile kısmî kabuller ve benzeri hususları içeren kabul işlemlerine ilişkin şartları.

p)  Devir ve temlik edilme hususları, teminat ve belgelerin iadesi, anlaşmazlıkların çözüm yolları, sözleşmenin feshi ve tasfiyesi.

r) Sözleşme, şartnameler, teklifler ve diğer ihale belgeleri arasında aykırılık olursa idare lehine olanın uygulanacağı hususu ile ihale konusunun özelliğine göre idarece eklenecek diğer hususlar.

 

İhale dokümanının verilmesi

MADDE 25 – (1) İhale dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur. Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idare tarafından tespit edilir. İhale dokümanları Satınalma Birimi tarafından verilir.

(2)   İdare, dokümanın satışına ilişkin olarak bağış, yardım veya başka her ne ad altında olursa olsun ek bir ücret talep edemez, doküman bedelinin vakıf, sandık, dernek, birlik gibi kendi bütçesi dışında ki bir hesaba yatırılmasını isteyemez.


(3)   İdarece gerek görülmesi durumunda ihale dokümanları isteklilere bedelli olarak CD veya taşınabilir bellek ortamında verilebilir.

 

İlan ve İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması

MADDE 26 – (1) İlanlarda hata fark edilmesi durumunda, ihale yetkilisinin onayı ile düzeltme ilanı yapılır ve ihale dokümanını satın alan istekliler değişiklik konusunda yazılı olarak bilgilendirilir.

(2) İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, ilan yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, buna ilişkin zeyilname, son teklif verme gününden önce bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi iki defaya mahsus olmak üzere ihale yetkilisinin onayı ile belirlenen süre kadar ertelenebilir. İhalenin ne kadar süre ile ertelendiği idarenin internet sitesinden duyurulur ve şartname alan isteklilere yazı ile bildirilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkânı sağlanır.

 

Ortak girişim

MADDE 27 – (1) Ortak girişimler, birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumlulukları ile işin tümünü birlikte yaparlar. Konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanları ile ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar.

(2)  İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak İdare, işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtir. İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı veya konsorsiyum yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak, konsorsiyum anlaşmalarında ise koordinatör ortak belirtilir.

(3)   İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesinin verilmesi gerekir. İş ortaklığı sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilsen, sorumlu oldukları, konsorsiyum sözleşmesinde ise, konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarındaki koordinasyonu sağlayacakları belirtilir.

 

Alt yükleniciler

MADDE 28 – (1) İhale konusu işin özelliği nedeni ile ihtiyaç duyulması halinde ihale dokümanında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri ve alt yüklenici isimlerini tekliflerinde belirtmeleri istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

 

ALTINCI BÖLÜM

Tekliflerin Sunulması

 

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

MADDE 29 – (1) Teklif mektubu ve istenmesi halinde geçici teminat dâhil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir.

(2)   Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,  üzerinde  kazıntı,  silinti,  düzeltme  bulunmaması  ve  teklif  mektubunun  ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak sureti ile yetkili kişilerce imzalanmış olması gereklidir. Teklif fiyatının rakamla yazılmadığı, sadece yazıyla yazıldığı görülen teklif mektupları, birim fiyat cetvelinde fiyatın rakamla doğru olarak yer alması durumunda; yazı ile yazılan teklif fiyatı birim fiyat cetvelinde yer alan fiyatla uyumlu ise değerlendirmeye alınır.

(3)  İhale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif teklifler de aynı şekilde hazırlanarak sunulur.


(4)  Kapalı zarf ile istenilen teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında belirtilen adrese verilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar ulaşması şarttır. Belirtilen saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Postadaki gecikme nedeni ile işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı, bir tutanakla tespit edilir. Posta kaynaklı gecikmeler nedeni ile zamanında idareye ulaşmayan teklif zarflarından idare sorumlu tutulamaz.

(5)  Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

 

Tekliflerin geçerlilik süresi

MADDE 30 – (1) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İhtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla uzatılabilir.

 

Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

MADDE 31 (1) Sadece yerli isteklilere açık ihalelerde Türk Lirası üzerinden teklif alınacaktır. Ancak ihale konusu işin bileşenlerinin kritik ya da önemli kısımlarının dövize bağlı olarak temin edildiği durumlarda ihale konusu iş için Türk Lirasının yanı sıra döviz cinsinden de teklif alınabilecektir.

(2)    Yerli ve Yabancı isteklilere açık olarak çıkılacak ihalelerde Türk Lirası yanında döviz cinsinden de teklif alınabilecektir.

(3)   Talep sahibi birim, döviz cinsinden alım yapılmasını istemesi halinde, gerekçesini talep belgesinde belirtecektir.

(4)  Ödemeler sözleşme para birimi üzerinden yapılacaktır.

 

Geçici teminat ve geçici teminat iadesi

MADDE 32 – (1) Geçici teminat istenmesi durumunda, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda geçici teminat alınır.

(2)   Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı sürede uzatılır.

(3)  İhale üzerinde kalan istekliye ait geçici teminat dışında diğer isteklilere ait geçici teminatlar iade edilir. Kesin teminatın idareye sunulması ve sözleşmenin imzalanmasını müteakip ihaleyi kazanan isteklinin geçici teminat mektubu iade edilir.

 

Teminat olarak kabul edilebilecek değerler

MADDE 33 – (1) Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda belirtilmiştir:

a)    Teklifteki para cinsinden nakit teminat verilmesi: Teminatın döviz cinsinden verilmesi durumunda teminatın iade edileceği tarihte doğabilecek olan kur riski ihaleye teklif veren istekli tarafından karşılanacaktır.

b)  Bankaların ve özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları: İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontr-garantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

c)    Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler: Senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dâhil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

(2)    Teminat mektupları veya teminat karşılığı alınan makbuzlar dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınmaz. Nakit teminatlar sadece idarenin idari şartnamede belirttiği banka hesaplarına veya idarenin varsa veznesine yatırılabilir. Nakit teminatın bankaya yatırılması halinde banka makbuzu veya dekontun açıklama kısmına; ihale kayıt numarası, dosya numarası ve işin konusu yazılmalıdır. İhale komisyonu gerektiğinde bankalara yatırılan nakit teminatların teyidini isteyebilir.

(3)   İstekliler banka teminat mektuplarını veya diğer teminatlar karşılığı aldıkları makbuzları tekliflerin ekine koyarlar.

(4)  Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

(5)  Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

(6)  İlgili mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları ile tutar ve/veya vade açısından yetersiz olan teminat mektupları kabul edilmez.


YEDİNCİ BÖLÜM

Tekliflerin Alınması, Açılması ve Değerlendirilmesi Tekliflerin alınması, açılması

MADDE 34 – (1) Teklifler, ihale dokümanında belirtilen son teklif verme gün ve saatine kadar ilanda ve ihale dokümanında belirtilen birime verilir. İhale komisyonunca, ihale dokümanında belirtilen gün ve saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek açılmaz ve değerlendirmeye alınmaz. Geçerli olan diğer zarflar, hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılır.

(2) İsteklilerin, belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile istenmişse geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. Bu işlemler yapıldıktan sonra teklif mektubu ile geçici teminat dahil olmak üzere belge ve bilgi eksikliği dikkate alınmaksızın bütün isteklilerin teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

 

Tekliflerin değerlendirilmesi

MADDE 35 – (1) Satın almalarda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.

(2)    Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle teklif mektubu ile istenmişse geçici teminatı usulüne uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydı ile belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenebilir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine başlanır. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

(3)   İsteklilerin teklifinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınarak aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından resen düzeltilir. Bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini beş iş gününü geçmeyecek şekilde idarece belirlenecek süre içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin yapacağı bildirim elden ya da faks yoluyla da yapılabilir. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

(4)   Teklifleri yeterli bulunan birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edilmesi ve bu tekliflerin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olması halinde, aynı fiyat teklifinde bulunan isteklilerden ilk teklif bedellerini geçmemek kaydıyla son teklifleri istenir. Yine eşit olması halinde ihale komisyonunca aşağıdaki sıralama kullanılarak;

a)  İdarece teslim süresi öngörülen ihalelerde teslim süresi daha kısa olan,

b)  İdarece garanti süresinin öngörüldüğü ihalelerde garanti süresi daha uzun olan,

c)  İş deneyiminin ön görüldüğü ihalelerde en fazla iş deneyim tutarına sahip olan,

ç) İdarece deneyiminin ön görülmediği ihalelerde aynı fiyat teklif eden isteklilerden deneyim belgesi istenerek en yüksek iş deneyimine sahip olan,

istekli lehine karar verilebilir.

(5)    İdari şartnamede Türk Lirası veya başka para birimleri cinsinden teklif verilebileceği öngörülen ihalelerde tekliflerin değerlendirilmesi, teklif edilen bedellerin ihale tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden ödemeye esas para birimine çevrilmesi suretiyle yapılır.

(6)  Farklı teslim şekilleri içeren tekliflerin alınması durumunda, teklifler eşit şartlara getirilmek suretiyle değerlendirilir ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.


(7)  4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır.

(8)  İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir. İhale yetkilisi, ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır. İhale sonucu, üzerinde ihale kalmayan isteklilere, tebligat adreslerine mektupla postalanmak veya elden tebligat şeklinde bildirilir.

(9)  İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır.

 

Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali

MADDE 36 – (1) İhale dokümanında belirtilmiş olması kaydı ile herhangi bir aşamada ihale komisyonu kararı üzerine ihale yetkilisinin onayı ile idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir ve bu halde ihaleye teklif veren istekliler idareye karşı herhangi bir hak talebinde bulunamaz. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum ihaleye fiyat teklifi veren bütün isteklilere gerekçeleri ile birlikte bildirilir.

 

İhale sonucunun bildirilmesi ve sözleşmeye davet

MADDE 37 – (1) İhale kararının ihale yetkilisince onaylanmasını müteakip en geç üç iş günü içinde; üzerinde ihale kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen en geç on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu, imzası alınmak suretiyle elden veya faks ile ya da posta ile tebliğ edilir. Yabancı istekliler için on günlük süre yirmi iki gün olarak uygulanır. İhalenin sonucu ihaleye iştirak eden diğer isteklilere de ihale kararının ihale yetkilisince onaylanmasını müteakip en geç üç iş günü içinde faks ile ya da posta ile yazılı olarak bildirilir.

 

Kesin teminat

MADDE 38 – (1) Kesin teminat istenmesi durumunda, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden % 6 oranından az olmamak üzere kesin teminat alınır. Kesin teminat mektuplarının süresi, ihale konusu işin bitiş tarihi ve var ise garanti süresi dikkate alınarak, idare tarafından belirlenir.

 

Ek kesin teminat

MADDE 39 – (1) Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde, fiyat farkı olarak ödenecek bedel ile sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde, bu artış tutarının en az % 6’sı oranında ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hak edişlerden kesinti yapmak suretiyle de karşılanabilir.

 

Kesin teminatın geri verilmesi

MADDE 40 – (1) Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar; Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirildiği saptandıktan sonra; alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, yükleniciye iade edilir.

(2)  Yüklenicinin bu nedeniyle idareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin yapım işlerinde kesin kabul tarihine, diğer işlerde kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir.

(3)  İşin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması halinde, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmaz.

(4)  Sözleşmenin yabancı istekli ile yapılması durumunda Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmaz.


Avans verilmesi

MADDE 41 – (1) İhale veya doğrudan temin dokümanlarında yer alması ve hakediş ödemelerinde verildiği oranda mahsup edilmesi kaydıyla yükleniciye, yüklenicinin mahsup edileceği son hakediş ödemesinden en az bir ay daha uzun vadeli avans teminat mektubu veya Devlet tahvili karşılığında avans verilebilir.

(2)  İdare, iş programının aksaması veya şartnamede belirtilen süre içerisinde işe başlanılmamış olması hallerinde, mahsubu yapılmamış avansı veya bakiyesini, bu halleri takip eden ilk hak edişten defaten kesmeye, bu yetmediği veya hak edişi bulunmadığı takdirde avans teminatını nakde çevirmeye her zaman yetkilidir.

(3)  Avanslar, avansın verildiği tarihten itibaren her bir hak edişin sözleşme bedeline ait tutarına, avans mahsup oranı uygulanarak hak edişlerden kesinti yapılarak mahsup edilir. Mahsup edilen miktar kadar avans teminatı serbest bırakılır. Eğer var ise avans bakiyesi son geçici hak edişten yüzde nispetine bakılmaksızın tamamen kesilir. Hak ediş tutarı yetmediği takdirde farkı, yüklenici otuz gün içinde nakden öder, aksi takdirde avans teminatı nakde çevrilerek mahsup edilir. İşin tasfiye edilmesi halinde, yüklenici tasfiye kabul tarihinden itibaren otuz gün içerisinde avans bakiyesini nakden ödemek zorundadır. Bu süre sonunda ödeme yapılmadığı takdirde, avans bakiyesi avans teminatı nakde çevrilerek mahsup edilir.

(4)  Avanslar hiçbir suretle başkalarına temlik edilemez. Avans karşılığı alınan teminatlar haciz edilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

 

Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

MADDE 42 (1) İhale üzerinde kalan istekli, kendisine verilen süre içerisinde kesin teminatı ve istenilen diğer belgeleri vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra varsa geçici teminat iade edilir.

(2) Mücbir sebep hâlleri dışında bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın, ihale yetkilisinden onay alınmak suretiyle ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.

 

İhalenin sözleşmeye bağlanması

MADDE 43 – (1) İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin idarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, sözleşmeler bunların bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

(2)    İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.

(3)  Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit ettirilir.

(4)    Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sözleşmelerin Düzenlenmesi ve Uygulanması Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a)  İşin adı, niteliği, türü ve miktarı.

b)  İdarenin adı ve tebligata esas adresi.

c)  Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi. ç) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları.

d)  Ödemeye esas para birimi üzerinden sözleşmenin bedeli ve süresi

e)    Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı ve sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği.

f)  Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dâhil olacağı ve vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.

g)   İdarece öngörülmesi halinde montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar.


ğ) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar.

h)  Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar ve garanti teminatı. ı) Gecikme halinde alınacak cezalar.

i)  Mücbir sebepler ve süre uzatımı verebilme şartları, sözleşme kapsamında yaptırılacak artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.

j)  Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

k)   İdarenin ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanuna tabi olmadığı.

l)  Sözleşmede değişiklik yapılması şartları.

m)  Sözleşmenin devir, temlik ve feshine ilişkin şartlar.

n)  Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları.

o)  İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu. ö) Anlaşmazlıkların çözümü.

p)  Varsa numune onaylanması usul ve esasları.

 

Süre uzatımı nedenleri

MADDE 45 – (1) Mücbir sebep nedeniyle süre uzatımı verilebilmesi için;

a)  Yangın,

b)  Su taşkını, sel, kasırga, deprem ve benzeri doğal afetler,

c)  Kanuni grev, her türlü iş yavaşlatma ya da iş bırakma, ç) Genel salgın hastalık,

d)  Kısmi veya genel seferberlik ilanı,

e)  Savaş hali,

f)  Sabotaj,

g)  Ambargo,

ğ) Sözleşme yapılmasından önce yürürlükte olan kanun ve nizamlardaki değişikliklerden doğan imkânsızlıklar.

(2)  İdareden kaynaklanan sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilmesi için;

a)  Sözleşmede bulunması koşuluyla, yer tesliminin geç yapılması,

b)  Sözleşmesine göre idare tarafından yükleniciye verilmesi gereken proje, belge ve numunelerin süresinde verilememesi,

c)  Onay için idareye tevdi edilen projelerin süresi içinde yükleniciye iade edilememesi,

ç) Sözleşmesine göre idare tarafından verilmesi gereken malzemelerin zamanında verilememesi,

d)  Projelerde ve teknik şartnamelerde idarece değişiklik yapılması ve bu değişikliğin iş hacmini sözleşmedeki limitlerin haricinde etkilemesi,

e)     Yüklenicinin kusuru olmaksızın taahhüdün kısmen veya tamamen durdurulması veya ertelenmesi,

f)  Sözleşmelerde yer alan idareye ait sorumlulukların süresinde yerine getirilememesi gerekir.

(3)  Diğer hallere göre süre uzatımı verilebilmesi için;

a)      Sözleşmelerinde, KİT’lerden veya tekel durumundaki üreticilerden malzeme temini öngörülmüş olması koşulu varsa, bu kuruluşların teslimatlarında veya hizmetlerindeki gecikmeler,

b)   Yüklenici işyerindeki yasal grevler ve sözleşme konusu mal teslimini güçleştiren yüklenici işyerleri dışındaki lokavtlar,

c)   Sözleşmesinde, yurt dışından getirilmesi öngörülen malzemelerin ithalatı sırasında yurt dışı kaynaklı gecikmeler nedeniyle yüklenicinin kusuru dışında meydana gelen gecikmeler,

ç) Yüklenicinin hatasının ve kontrolünün dışında meydana gelen ve idarece makul görülecek diğer haller sebeplerinden birinin bulunması gerekir.

(4)   Birinci fıkraya göre süre uzatımı verilebilmesi için mücbir sebebin sözleşme taraflarının denetim ve hatası dışında ortaya çıkması ve sözleşmenin uygulanmasını kısmen veya tamamen engellemesi şartlarının birlikte oluşması gerekir. Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere, idare tarafından birinci fıkrada sayılan hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi için yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

(5)    Üçüncü fıkrada sayılan hallerin süre uzatımı nedeni olabilmesi için belgelendirilmesi zorunludur.


Denetim, muayene ve kabul işlemleri

MADDE 46 – (1) Mal alımlarında muayene ve kontroller idarenin görevlendireceği muayene kabul komisyonu tarafından yapılır.

(2)  Taahhüdün tamamlanan ve kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul yapılabilir.

(3)   Sözleşme konusu malın niteliğine göre muayene ve kabul işlemleri, gerekli görüldüğünde uluslararası tanınmış bağımsız uzman kalite kontrol firmaları, üniversiteler ya da resmî kuruluşlara yaptırılır veya teslim eden firmanın test raporlarıyla belgelendirilebilir. Muayene ve kabul giderinin kime ait olacağı ihale dokümanında belirtilir.

(4)  Tespit edilen hasar, noksanlık, evsaf bozukluğu, sözleşme ve şartnameye uygunsuzluk gibi hallerin duyurulması, sözleşme veya şartnamedeki süreler içerisinde yapılır. Kusurun yükleniciye ait olduğunun tespit edilmesi halinde malın kabulü yapılmaz. Muayene ve kabul sırasında hasar, noksanlık, evsaf bozukluğu gibi hallerin görülmesi durumunda, bu hususlar muayene ve kabul raporunda belirtilir. Gerek görüldüğünde, ayrıca bu konuda ihtiyaç sahibi birimce bir rapor hazırlanır. Tespit edilen hasar, noksanlık, evsaf bozukluğu gibi haller sözleşme konusu işin esasını etkilemiyorsa ve kullanıma mani bir durum yoksa ihale yetkilisinin onayı ile kabul işlemi yapılabilir.

(5)  Muayene ve kabul işlemleri sonucunda oluşturulan kabul ve ret raporları satınalma Birimine gönderilir.

(6)  Malın muayene ve kabul işlemleri sırasında ortaya çıkarılamayan bir kusur söz konusuysa ve bu kusur daha sonra kullanım ve işletim esnasında ortaya çıkmışsa, bu husus yükleniciye bildirilmek üzere satınalma birimine bildirilir. Kusurlu malın yüklenici tarafından makul bir sürede değiştirilmesi gerektiği hususuna sözleşmelerde yer verilmesi zorunludur.

(7)   Sözleşmelerde belirtilen malzemelerin teslimi esnasında, miktar ve taşıma hasarı kontrolü, ilgili birim tarafından yapılır.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Fiyat Farkı, İş Artışı ve Eksilişi, Sözleşmenin Devri ve Temliki veya Feshi

 

Fiyat farkı

MADDE 47 (1) Fiyat farkı verilebilmesi hususunda şartnamesinde belirtilmesi koşuluyla, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında işlem yapılır.

(2) İlgili mevzuatta hüküm bulunmaması durumlarında şartnamesinde belirtilmesi koşuluyla teslim süreleri bir yılı geçen mal alımlarına ilişkin sözleşmelerde idare gerekli görürse söz konusu malın maliyet bileşenlerine uygun olacak şekilde fiyat farkı uygulaması yapabilir.

 

İş artışı ve eksilişi

MADDE 48 – (1) Mal alımları sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışı veya azalışının zorunlu olması halinde, artış ve eksilişe konu olan iş;

a)  Sözleşmeye esas işin kapsamında kalması ve İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması şartlarıyla, sözleşme bedelinin % 50’si kadar oran dâhilinde, aynı yükleniciye ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde, bir defaya mahsus olmak üzere iş artışı yapılabilir.

b)   İdarece öngörülmesi halinde sözleşme bedelinin %20’sine kadar oran dâhilinde iş eksilişi yapılabilir.

(2)  Sözleşme kapsamında iş artışı ve iş eksilişi yapılabileceği ihale dokümanlarında belirtilir.

(3)  Sözleşmeyi yürütmekle görevli birim, artırma veya eksiltme ile ilgili talebi için gerekçeli bir rapor hazırlar, ilave iş için ek süre verilecekse raporunda belirtir ve sözleşmeyi imzalamaya yetkili makamdan onay alır.

(4)  Ek sipariş veya miktar artırımlarında, yükleniciye ek süre verilebilir.

(5)  İş tesliminin idareye bağlı olduğu mal alımlarında iş miktar yönünden tamamlanıncaya kadar sözleşme süresi uzatılabilir.

 

Sözleşmenin devri ve temliki

MADDE 49 (1) Sözleşme, zorunlu hallerde sözleşmeyi imzalamaya yetkili makamın yazılı izni alınarak başkasına devredilebilir. Ancak, devralacak olan firmalardan ilk ihaledeki şartlar aranır.

(2) Sözleşmeden doğan alacaklar İdarenin onayı olmadıkça temlik edilemez.


Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mahkûmiyeti

MADDE 50 – (1) Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyeti hallerinde aşağıdaki hükümler uygulanır:

a)   Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir.

b)  Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hükümleri hariç, hakkında bu Yönetmeliğin 52 ve 53 üncü maddelerine göre işlem yapılır.

c)    Ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyeti nedeni ile yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen otuz gün içinde yüklenicinin teklif edeceği ve idarenin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koşuluyla taahhüde devam edilebilir. Ancak, yüklenicinin kendi serbest iradesi ile vekil tayin edecek durumda olmaması halinde, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hükümlerin uygulanmaması halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç haklarında, bu yönetmeliğin 52 ve 53 üncü maddelerine göre işlem yapılır.

 

Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi

MADDE 51 – (1) Sözleşme yapıldıktan sonra  mücbir  sebep  halleri  dışında  yüklenicinin  mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin ve ek kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

 

İdarenin sözleşmeyi feshetmesi

MADDE 52 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:

a)    Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az otuz gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

b)  Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin, bu Yönetmeliğin 55 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

 

Sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemeler

MADDE  53  – (1)   Gelir   kaydedilen   teminatlar,   yüklenicinin   borcuna   mahsup   edilemez. İdarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

 

Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi

MADDE 54 – (1) Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin ve ek kesin teminat iade edilir.

 

ONUNCU BÖLÜM

Yasaklar ve Sorumluluklar

 

Yasak fiil ve davranışlar

MADDE  55  – (1)  Yasak  fiil  ve  davranışlar  ile  ilgili  hususlarda   4734  sayılı  Kanunun   17 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesi hükümleri uygulanır.

 

Tedarikçilerin sorumluluğu

MADDE 56 (1) Tedarikçiler taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme verilmesi veya kullanılması, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan gizli ayıp, zarar ve ziyandan doğrudan sorumludurlar. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre tedarikçiye ikmal ve tazmin ettirilir.


ON BİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 57 Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile bu kanunların uygulanmasını teminen yayımlanan mevzuat ile 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

 

İdare, ihale dokümanı hazırlarken 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Genel Tebliği, İhale Uygulama Yönetmelikleri, Fiyat farkı kararnamelerini ve bunlara ait hükümler ve standart formları kullanabilir.

 

Onaylı tedarikçi listeleri

MADDE 58 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren en fazla 24 ay içerisinde mal alımlarına ilişkin onaylı tedarikçi listeleri oluşturulur. Bu süre zarfında yapılacak mal alımları için, geçmişte alım yapılmış ve teknik yeterlik, ürün uygunluğu, kalite, teslimat performansı ve satış sonrası hizmetler yönünden yeterliliği ispatlanmış yükleniciler onaylı tedarikçi kabul edilebilir.

 

Yürürlük

MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 60 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini MUCBELTEK Teknoloji Güvenlik Sanayi Ticaret Limited Şirketi Genel Müdürü yürütür.